ກ່ຽວກັບເຫຼົ້າລາວ

ປະຫວັດຄວາມເປັນມາ

ບໍລິສັດ ເຫຼົ້າລາວ ຈໍາກັດ ເກີດມາຈາກສອງກຸ່ມບໍລິສັດຄື: ກຸ່ມບໍລິສັດ ໂກ່ຕ໊ອນແລະ ກຸ່ມບໍລິສັດ ບີຊີໄອເຊີ່ງໄດ້ເລັງເຫັນຄວາມສໍາຄັນທາງດ້ານວັດທະນາທຳລາວ, ຂະບວນການຜະລິດ
ເຫຼົ້າລາວດ້ວຍເຂົ້າໜຽວແບບຂອງລາວ, ທັງສອງກຸ່ມບໍລິສັດຈຶ່ງໄດ້ພາກັນຄົ້ນຄວ້າຮ່ວມກັນ
ກັບນັກວິທະຍາສາດ, ຮ່ວມກັນກັບຊາວບ້ານທີ່ເຄີຍເຮັດເຫຼົ້າມາແຕ່ບູຫານນະການ, ຄົ້ນຄວ້າຊອກຫາຂະບວນການຜະລິດເຫຼົ້າຂອງແຕ່ລະພາກ, ແຕ່ລະເມືອງ, ແຕ່ລະຂົງເຂດ, ໃນລາວ ແລະ ຕ່າງປະເທດ.

ຂໍ້ມູນບໍລິສັດ

ຮູບພາຍໃນໂຮງງານ

ວິໃສທັດ

“ ເຫຼົ້າລາວ ວັດຖຸດິບລາວ ດັງກ້ອງໂລກ ”

ພັນທະກິດ

ໂຄງຮ່າງການຈັດຕັ້ງ

Laolaos structure H