ຜະລິດຕະພັນ

ລາວ ວອດກ້າ

ລາວ ວອດກ້າ ແມ່ນເຫຼົ້າທີ່ໄດ້ມາຈາກການປະສົມປະສານ ຂອງເຫຼົ້າສາມ ປະເພດ: 70% ແມ່ນໄດ້ມາຈາກນ້ຳອ້ອຍ ໝັກດ້ວຍຍີສ ເຫຼົ້າຂາວ ກັ່ນແບບ DISTILLED (ເຫຼົ້າຣຳ), 30% ແມ່ນໄດ້ມາຈາກເຂົ້າໜຽວໝັກດ້ວຍແປ້ງເຫຼົ້າສຽວ ແລະ ຍີສ ເຫຼົ້າລາວກັ່ນແບບ POSTILLED

ລາວ ວອດກ້າ ແມ່ນເຫຼົ້າທີ່ໄດ້ມາຈາກການປະສົມປະສານຂອງເຫຼົ້າສາມປະເພດ: 70% ແມ່ນໄດ້ມາຈາກນ້ຳອ້ອຍ ໝັກດ້ວຍຢີສທ໌ ເຫຼົ້າລາວກັ່ນແບບ Distilled (ເຫຼົ້າຣຳ),
30% ແມ່ນໄດ້ມາຈາກເຂົ້າໜຽວໝັກດ້ວຍແປ້ງເຫຼົ້າສຽວ ແລະ ຢີສທ໌ເຫຼົ້າລາວກັ່ນແບບ Potstilled (ເຫຼົ້າສຽວ) ແບບພື້ນບ້ານລາວ, ແລ້ວມີຂະບວນການປຸງແຕ່ງ
ດ້ວຍການກັ່ນຕອງ ຄາບອນ (ຖ່ານ) ແລະ ກັ່ນຄືນເຖີງສາມຮອບດ້ວຍຫໍກັ່ນ Distilled ແບບ (ເຫຼົ້າວອດກ້າ) ປະສົມກັບນ້ຳທີ່ໄດ້ຈາກແຫຼ່ງນ້ຳທີ່ອຸດົມໄປດ້ວຍ
ແຮ່ທາດທີ່ມີຄວາມຫວານສະເພາະ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ມີຣົດຊາດທີ່ຫອມຫວານ ແລະ ນຸ້ມຄໍ ຊວນໃຫ້ຫລົງໄຫຼ.

ຜະລິດຕະພັນ SALANG SOJU

ຊາຣັງ ໂຊຈູ ເໝາະກັບທຸກໆ ງານລ້ຽງ
ງານສັງສັນ ຂອງທ່ານ

ເຫຼົ້າລາວ

ເຫຼົ້າລາວ ແມ່ນເຫຼົ້າທີ່ໄດ້ມາຈາກການປະສົມປະສານຂອງເຫຼົ້າສາມປະເພດ: 50% ແມ່ນໄດ້ມາຈາກນ້ຳອ້ອຍ (ເຫຼົ້າຣຳ), ກັ່ນດ້ວຍຫໍກັ່ນແບບ DISTILLED 50% ແມ່ນໄດ້ມາຈາກເຂົ້າໜຽວໜັກດ້ວຍແປ້ງເຫຼົ້າສ່ຽວ (ເຫຼົ້າສ່ຽວ) ແບບພື້ນບ້ານລາວ ກັ່ນດ້ວຍຫໍກັ່ນແບບ POTSTILLED ດ້ວຍຄວາມພິຖີພິຖັນເພື່ອໃຫ້ຍັງຄົງຮັກສາ

ກີ່ນຫອມຂອງວັດຖຸດິບ ແລະ ເຄື່ອງເທດປະສົມກັບແຫຼ່ງນ້ຳທີ່ມີຄວາມຫວານ

ສະເພາະຈິ່ງມີຣົດຊາດຫອມຫວານນຸ້ມຄໍ ມີ່ກີ່ນອາຍຂອງຄວາມເປັນລາວ 100% ເຮັດໃຫ້ນັກດື່ມທັງຫຼາຍຕິດໃຈເມື່ອໄດ້ລີ້ມລອງຣົດຊາດຂອງເຫຼົ້າລາວ.

ໃບຢັ້ງຢືນຜົນການວິໃຈເຫຼົ້າ