ຜະລິດຕະພັນ

ລາວ ວອດກ້າ

ລາວ ວອດກ້າ ແມ່ນເຫຼົ້າທີ່ໄດ້ມາຈາກການປະສົມປະສານ ຂອງເຫຼົ້າສາມ ປະເພດ: 70% ແມ່ນໄດ້ມາຈາກນ້ຳອ້ອຍ ໝັກດ້ວຍຍີສ ເຫຼົ້າຂາວ ກັ່ນແບບ DISTILLED (ເຫຼົ້າຣຳ), 30% ແມ່ນໄດ້ມາຈາກເຂົ້າໜຽວໝັກດ້ວຍແປ້ງເຫຼົ້າສຽວ ແລະ ຍີສ ເຫຼົ້າລາວກັ່ນແບບ POSTILLED

ລາວ ວອດກ້າ ແມ່ນເຫຼົ້າທີ່ໄດ້ມາຈາກການປະສົມປະສານຂອງເຫຼົ້າສາມປະເພດ: 70% ແມ່ນໄດ້ມາຈາກນ້ຳອ້ອຍ ໝັກດ້ວຍຢີສທ໌ ເຫຼົ້າລາວກັ່ນແບບ Distilled (ເຫຼົ້າຣຳ),
30% ແມ່ນໄດ້ມາຈາກເຂົ້າໜຽວໝັກດ້ວຍແປ້ງເຫຼົ້າສຽວ ແລະ ຢີສທ໌ເຫຼົ້າລາວກັ່ນແບບ Potstilled (ເຫຼົ້າສຽວ) ແບບພື້ນບ້ານລາວ, ແລ້ວມີຂະບວນການປຸງແຕ່ງ
ດ້ວຍການກັ່ນຕອງ ຄາບອນ (ຖ່ານ) ແລະ ກັ່ນຄືນເຖີງສາມຮອບດ້ວຍຫໍກັ່ນ Distilled ແບບ (ເຫຼົ້າວອດກ້າ) ປະສົມກັບນ້ຳທີ່ໄດ້ຈາກແຫຼ່ງນ້ຳທີ່ອຸດົມໄປດ້ວຍ
ແຮ່ທາດທີ່ມີຄວາມຫວານສະເພາະ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ມີຣົດຊາດທີ່ຫອມຫວານ ແລະ ນຸ້ມຄໍ ຊວນໃຫ້ຫລົງໄຫຼ.

ເຫຼົ້າລາວ

ເຫຼົ້າລາວ ແມ່ນເຫຼົ້າທີ່ໄດ້ມາຈາກການປະສົມປະສານຂອງເຫຼົ້າສາມປະເພດ: 50% ແມ່ນໄດ້ມາຈາກນ້ຳອ້ອຍ (ເຫຼົ້າຣຳ), ກັ່ນດ້ວຍຫໍກັ່ນແບບ DISTILLED 50% ແມ່ນໄດ້ມາຈາກເຂົ້າໜຽວໜັກດ້ວຍແປ້ງເຫຼົ້າສ່ຽວ (ເຫຼົ້າສ່ຽວ) ແບບພື້ນບ້ານລາວ ກັ່ນດ້ວຍຫໍກັ່ນແບບ POTSTILLED ດ້ວຍຄວາມພິຖີພິຖັນເພື່ອໃຫ້ຍັງຄົງຮັກສາ

ກີ່ນຫອມຂອງວັດຖຸດິບ ແລະ ເຄື່ອງເທດປະສົມກັບແຫຼ່ງນ້ຳທີ່ມີຄວາມຫວານ

ສະເພາະຈິ່ງມີຣົດຊາດຫອມຫວານນຸ້ມຄໍ ມີ່ກີ່ນອາຍຂອງຄວາມເປັນລາວ 100% ເຮັດໃຫ້ນັກດື່ມທັງຫຼາຍຕິດໃຈເມື່ອໄດ້ລີ້ມລອງຣົດຊາດຂອງເຫຼົ້າລາວ.

ໃບຢັ້ງຢືນຜົນການວິໃຈເຫຼົ້າ