ບໍລິສັດ ເຫຼົ້າລາວ ຈຳກັດ ໄດ້ເປັນສ່ວນໜຶ່ງໃນການຊ່ວຍເຫຼືອສັງຄົມ ໂດຍການມອບເຫຼົ້າຂ້າເຊື້ອໃຫ້ກັບໂຮງໝໍເພື່ອນຳເຂົ້າໃຊ້ໃນການຊ່ວຍເຫຼືອ ແລະ ຕໍ່ສູ້ກັບການແຜ່ລະບາດຄັ້ງທີ່ສອງຂອງພະຍາດ covid-19

ບໍລິສັດ ເຫຼົ້າລາວ ຈຳກັດ ໄດ້ເປັນສ່ວນໜຶ່ງໃນການຊ່ວຍເຫຼືອສັງຄົມ ໂດຍການມອບເຫຼົ້າຂ້າເຊື້ອໃຫ້ກັບໂຮງໝໍເພື່ອນຳເຂົ້າໃຊ້ໃນການຊ່ວຍເຫຼືອ ແລະ ຕໍ່ສູ້ກັບການແຜ່ລະບາດຄັ້ງທີ່ສອງຂອງພະຍາດ covid-19

ບໍລິສັດ ເຫຼົ້າລາວ ຈຳກັດ ໄດ້ເປັນສ່ວນໜຶ່ງໃນການຊ່ວຍເຫຼືອສັງຄົມ ໂດຍການມອບເຫຼົ້າຂ້າເຊື້ອໃຫ້ກັບໂຮງໝໍເພື່ອນຳເຂົ້າໃຊ້ໃນການຊ່ວຍເຫຼືອ ແລະ ຕໍ່ສູ້ກັບການແຜ່ລະບາດຄັ້ງທີ່ສອງຂອງພະຍາດ covid-19

Read More